Santos fallecidos en Letonia

List of saints
Celebration Name Saint
October 11th Meinardo Saint Meinardo of Riga