Santos fallecidos en Islandia

List of saints
Celebration Name Saint
December 23rd Thorlaco Saint Thorlaco