Santos fallecidos en Iraq

List of saints
Celebration Name Saint
June 9th Efrén Saint Ephraim of Syria
April 9th Acacius Saint Acacius of Mesopotamia
November 22nd Ananias Saint Ananias
April 22nd Maryahb Saint Maryahb
March 16th Papas Saint Papas
April 17th Ustazades Saint Ustazades y compañeros