Santos fallecidos en Georgia

List of saints
Celebration Name Saint
May 14th Matthias Saint Matthias apostle
January 14th Nino Saint Nino