Nov 14

Saint Trahamunda of Pontevedra

November 14th Mártir Religiosa Virgen

Name
Trahamunda (Femenino)
Celebration
November 14th