Nov 11

Saint Menas of Egipto

November 11th IV century Anacoreta Mártir Militar

Next to the Lake of Mariotide in Egypt, St. Menas martyr.
Name
Menas (Masculino)
Other saints
Other saints named Menas
Dead
in current Egypt
Celebration
November 11th