May 27

Saint Eutropio of Orange

May 27th V century Obispo

In Orange, Provence, saint Eutropio, Bishop (c. 475).
Name
Eutropio (Masculino)
Other saints
Other saints named Eutropio
Dead
in Orange, in current France
Celebration
May 27th