Aug 04

Saint Eleutherius of Tarsia

August 4th IV century

In Tarsia, of St. Eleutherius, Bithynia, martyr (s. IV). Roman martyrology