Nov 26

Saint Amator

November 26th

Name
Amator (Masculino)
Other saints
Other saints named Amator
Celebration
November 26th