Aug 18

Saint Agapetus of Lacio

August 18th

Name
Agapetus (Masculino)
Other saints
Other saints named Agapetus
Celebration
August 18th
In Palestrina, Lazio, saint Agapetus, martyr. Roman martyrology