Nov 22

Blessed Thomas Regio

November 22nd XX century