Santos beatificados por Innocent IV

List of saints
Celebration Name Saint
April 14th Pedro Saint Pedro González Telmo